Iamisigo (@LAGOS FASHION & DESIGN WEEK (October 23rd to 26th)

Iamisigo (@LAGOS FASHION & DESIGN WEEK (October 23rd to 26th)